loft no 1 2013

acryl , licht-donker in vele lagen.

acryl , licht-donker in vele lagen.

formaat 140x150cm.acryl 2013.